Tlačová správa: VALNÉ ZHROMAŽDENIE
#Aktuality #TlacoveSpravy

Tlačová správa: VALNÉ ZHROMAŽDENIE

Publikovane:31/03/2023

DŇA 31. MARCA 2023 SA V BARDEJOVE USKUTOČNILO VALNÉ ZHROMAŽDENIE
ASOCIÁCIE PERSONÁLNYCH A FACILITY SLUŽIEB (APAFS).

V súčasnosti Asociácia personálnych a facility služieb združuje subjekty, zamestnávateľov, ktorí kumulatívne zamestnávajú približne 4000 zamestnancov. Členovia APAFS na Valnom zhromaždení zhodnotili doterajšiu činnosť od vzniku organizácie a vytýčili si priority na najbližšie obdobie, pričom hlavným cieľom zostáva vytváranie a rozvíjanie spolupráce medzi personálnymi agentúrami a poskytovateľmi facility služieb, rozvoj podnikania, zastupovanie a koordinácia záujmov členov združenia vo veciach podnikateľskej činnosti v Slovenskej republike a v zahraničí, zvyšovanie spoločenského povedomia o oblasti nášho pôsobenia, presadzovanie oprávnených záujmov zamestnávateľov pôsobiacich v oblasti služieb zamestnanosti a oblasti integrovaného facility managementu (IFM) a trvalé zlepšovanie podnikateľského prostredia v oblasti našej pôsobnosti.


Počas Valného zhromaždenia sa uskutočnili aj voľby členov do orgánov APAFS. Vo voľbách bol potvrdený doterajší predseda APAFS Erik Maxin a za podpredsedu bol členmi opätovne zvolený Radovan Maxin. Do Predsedníctva APAFS boli zvolení Erik Maxin, Radovan Maxin a Galina Stojáková. Do Dozornej rady bola zvolená Katarína Garajová a Stanislav Vaľa. Za výkonnú riaditeľku bola zvolená Lucia Tumidajová.


Osobitná diskusia bola na Valnom zhromaždení venovaná zámerom činnosti Asociácie personálnych a facility služieb na nadchádzajúce obdobie a to byť odborným garantom a partnerom vlády Slovenskej republiky, štátnym a verejným inštitúciám v oblastiach uvedených vyššie. Nakoľko si členovia APAFS uvedomujú silu vzájomnej spolupráce pri zlepšovaní úrovne služieb na trhu práce a facility managementu na Slovensku, je dôležité neustále rozvíjať svoje partnerstvá a presadzovať záujmy členov aj v rámci koordinácie legislatívnych procesov zameraných na zamestnanosť a facility management. Predseda APAFS vyzdvihol najmä spoluprácu s Asociáciou zamestnávateľských zväzov a združení SR, ktorej je APAFS riadnym členom a v Prezídiu asociáciu zastupuje podpredseda Radovan Maxin. Okrem iného spomenul aj fungujúcu spoluprácu s Národným inšpektorátom práce, s ktorým APAFS v roku 2022 podpísala Memorandum o spolupráci. Veľmi dôležitými partnermi sú aj Ministerstvo práce, soc. veci a rodiny SR, Ústredie práce, soc. veci a rodiny SR a Finančná správa SR.


Členovia APAFS s veľkým znepokojením vnímajú pretrvávajúci fenomén na slovenskom trhu v podobe neférového správania niektorých agentúr, ktoré mimo iného obchádzajú zákon napríklad tým, že neodvádzajú odvody do zdravotnej a Sociálnej poisťovne. Členovia s týmto vyjadrili nesúhlas a dohodli sa, že budú všemocne nápomocní kontrolným orgánom štátu ako napríklad NIP, aby tento fenomén čo najefektívnejšie zmenil. APAFS tomu dopomáha napríklad tým, že členom APAFS sa môže stať len taká spoločnosť, ktorá splní kvalitatívne kritériá, čím automaticky získava garantované renomé a status kvalitného a spoľahlivého poskytovateľa v oblasti svojho pôsobenia. Dobrovoľným rešpektovaním etických princípov členmi APAFS dáva pred verejnosťou záruky obchodnej poctivosti a profesionality.

Radi Vám povieme viac

Bližšie informácie o asociácii APAFS, princípoch fungovania a členstve Vám poskytneme e-mailom alebo telefonicky.

Zanechajte nám kontakt a my sa Vám ozveme.

Správu sa nepodarilo odoslať
Správa úspešne odoslaná