Tlačová správa - Valné zhromaždenie 2024
#Aktuality #TlacoveSpravy

Tlačová správa - Valné zhromaždenie 2024

Publikovane:12/04/2024

12. APRÍLA 2024 SA USKUTOČNILO VALNÉ ZHROMAŽDENIE
ASOCIÁCIE PERSONÁLNYCH A FACILITY SLUŽIEB (APAFS).

V súčasnosti Asociácia personálnych a facility služieb združuje subjekty, zamestnávateľov, ktorí kumulatívne zamestnávajú viac ako 3000 zamestnancov. Členovia APAFS na Valnom zhromaždení zhodnotili doterajšiu činnosť od vzniku organizácie, činnosť v roku 2023 a vytýčili si priority na najbližšie obdobie, pričom hlavným cieľom zostáva vytváranie a rozvíjanie spolupráce medzi personálnymi agentúrami a poskytovateľmi facility služieb, rozvoj podnikania, zastupovanie a koordinácia záujmov členov združenia vo veciach podnikateľskej činnosti v Slovenskej republike a v zahraničí, zvyšovanie spoločenského povedomia o oblasti nášho pôsobenia, presadzovanie oprávnených záujmov zamestnávateľov pôsobiacich v oblasti služieb zamestnanosti a oblasti integrovaného facility managementu (IFM) a trvalé zlepšovanie podnikateľského prostredia v oblasti našej pôsobnosti.

Počas Valného zhromaždenia sa uskutočnili aj doplňujúce voľby riadneho člena do Dozornej rady, ktorým sa stal Erik Keda. V uplynulom období v orgánoch APAFS pôsobili a naďalej zotrvávajú vo funkciách predseda APAFS Erik Maxin a podpredseda APAFS Radovan Maxin. V Predsedníctve APAFS sú pp. Erik Maxin, Radovan Maxin a p. Galina Stojáková. V Dozornej rade je predsedníčkou Katarína Garajová a riadnym členom Stanislav Vaľa. Výkonnou riaditeľkou je naďalej Lucia Tumidajová.

Osobitná diskusia bola na Valnom zhromaždení venovaná zámerom činnosti Asociácie personálnych a facility služieb na nadchádzajúce obdobie a to byť odborným garantom a partnerom vlády Slovenskej republiky, štátnym a verejným inštitúciám v oblastiach uvedených vyššie. Nakoľko si členovia APAFS uvedomujú silu vzájomnej spolupráce pri zlepšovaní úrovne služieb na trhu práce a facility managementu na Slovensku, je dôležité neustále rozvíjať svoje partnerstvá a presadzovať záujmy členov aj v rámci koordinácie legislatívnych procesov zameraných na zamestnanosť a facility management. Predseda APAFS vyzdvihol najmä spoluprácu s Asociáciou zamestnávateľských zväzov a združení SR, ktorej je APAFS riadnym členom a v Prezídiu asociáciu zastupuje podpredseda Radovan Maxin. Okrem iného spomenul aj fungujúcu spoluprácu s Národným inšpektorátom práce, s ktorým APAFS v roku 2022 podpísala Memorandum o spolupráci a v roku 2023 zrealizovala Workshop zameraný na tému agentúrneho zamestnávania, zamestnávania cudzincov a kontrol nelegálneho zamestnávania, určený pre zamestnávateľov, užívateľských zamestnávateľov a agentúry dočasného zamestnávania. Veľmi dôležitými partnermi sú aj Ministerstvo práce, soc. veci a rodiny SR, Ústredie práce, soc. veci a rodiny SR a Finančná správa SR.

Členovia APAFS s veľkým znepokojením vnímajú fenomén na slovenskom trhu v podobe zamestnávania ľudí z tretích krajín agentúrami, ktoré okrem iného obchádzajú zákon napríklad nezákonnými zrážkami zo mzdy zamestnancov alebo vysielaním ľudí z tretích krajín agentúrami z iných členských krajín EÚ cez formulár A1. Nedostatky v tejto oblasti členovia APAFS vnímajú aj na strane štátu prostredníctvom zdĺhavého byrokratického procesu.

APAFS k prevencii dopomáha napríklad tým, že členom APAFS sa môže stať len taká spoločnosť, ktorá splní kvalitatívne kritériá, čím automaticky získava garantované renomé a status kvalitného a spoľahlivého poskytovateľa v oblasti svojho pôsobenia. Dobrovoľným rešpektovaním etických princípov členmi APAFS dáva pred verejnosťou záruky obchodnej poctivosti a profesionality.

Radi Vám povieme viac

Bližšie informácie o asociácii APAFS, princípoch fungovania a členstve Vám poskytneme e-mailom alebo telefonicky.

Zanechajte nám kontakt a my sa Vám ozveme.

Správu sa nepodarilo odoslať
Správa úspešne odoslaná